Obvodová súťaž Fričovce

04.06.2023 11:00 - Fričovce

Kategórie tímov
Muži,Ženy

Spôsob súťaže
Požiarny útok: 2 pokusy

Začiatok registrácie
09.05.2023 00:00

Koniec registrácie
01.06.2023 09:00

Maximálny počet tímov
40

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Nie

Zúčastnia sa DHZ z okrsku:
Rokycany, Sedlice
Chminianska Nová Ves, Fričovce, Víťaz

V súťažných družstvách mužov a žien môžu štartovať maximálne traja súťažiaci
dorasteneckého veku /15 – 18 rokov/. Ostatní súťažiaci musia ku dňu konania súťaže dovŕšiť
vek 18 rokov.

Podmienky účasti: Súťaže ...sa zúčastnia 9 - členné HD
Súťažiaci musí byť členom DPO SR a na vyzvanie predložiť členský preukaz s nalepenou
členskou známkou na rok 2023 a občiansky preukaz pre overenie veku.
Každý súťažiaci si prinesie aj preukaz poistenca.

Hasičské družstvá dorastencov a dorasteniek nemôžu štartovať v obvodových súťažiach
dospelých, pre túto kategóriu je dňa 11. júna 2023 organizovaná územná súťaž
hasičského dorastu v Krížovanoch.
Na vyhodnotenie súťaže sú povinní nastúpiť všetci členovia súťažného družstva.
Výstroj: Jednotná pre celé HD.
Spodný diel odevu musí zakrývať lýtka, vrchný diel musí prekrývať lakte

Súťažiaci musí pri súťaži nosiť športový odev štandardným spôsobom, tzn. vrchný diel vždy
zastrčený do nohavíc-
Použitie ochranných rukavíc pri plnení súťažných disciplín je povolené.
Obuv- je povolené použiť tretry, s max. dĺžkou hrotu 6 mm/ merané od roviny podrážky/.
Kopačky sú povolené, nie však s vymennými tvrdoplastovými a kovovými kolíkmi
Na ochranu hlavy musí súťažiaci používať ochrannú prilbu –PÚ, štafeta. Pri plnení disciplín
súťažiaci musí používať ľahký služobný opasok s min. šírkou 45 mm, alebo bojový opasok
bez karabín. Opasok musí byť umiestnený na vrchnej časti odevu.
súťažiacich sa musia používať na všetkých obvodových, územných a pohárových súťažiach.

Náradie na požiarny útok
1 ks prenosná motorová striekačka schváleného typu so spätnou klapkou
2 ks nasávacie hadice s priemerom 110 mm, s dĺžkou 2,5 m (±5 cm) vrátane koncoviek, so
skrutkovým spojením, obsahujúcim minimálne 2,5 neprerušeného závitu a celkovou dĺžkou
koncovky od límca po koniec max. 40 mm.

Na nasávacích hadiciach nesmú byť žiadne pomôcky na uchytenie (za pomôcku na uchytenie
sa nepovažuje hadicová SK páska prekrytá ochrannou páskou – nie však obojstrannou
páskou).
- 1 ks nasávací kôš s priemerom 110 mm, vychádzajúci zo schváleného typu, s funkčnou
spätnou klapkou ovládanou z vonkajšej strany nasávacieho koša. Ovládanie spätnej klapky
musí umožňovať pripojenie karabíny ventilového lanka. Nasávací kôš musí mať sito s
veľkosťou oka o priereze max. 25 mm2 (t.j. 5x5 mm), výnimka10x10. Musí mať maticu s
minimálne 2,5 neprerušeného závitu umožňujúcim jeho natočenie na nasávaciu hadicu
najmenej o jednu celú otáčku – 360 stupňov a výstupkami na dotiahnutie alebo povolenie
pomocou kľúčov na polospojky. Na nasávacom koši nesmie byť použitá poistka proti
rozpojeniu,
- 1 ks trojcestný rozdeľovač s funkčnými ventilmi a ovládacími prvkami,
- 2 ks hadíc B, priemer 75 mm, izolovaných s dĺžkou 20 m (± 1 m) s minimálnou plošnou
šírkou hadice 113 mm,
- 4 ks hadíc C priemer 52 mm, izolovaných s dĺžkou 20 m (±1 m), s minimálnou plošnou
šírkou hadice 79 mm,
- 2 ks prúdnic C, priemer výstrekovej hubice 12,5 mm (±0,1 mm), s maximálnou dĺžkou
(vrátane polospojky) 45 cm, celokovové, priechodné v celom priereze/bez križíka/
- 2 ks kľúče na polospojky bez úprav
Je povolené používať poistky proti rozpojeniu polospojok.
Je povolené použitie podložky ako značky na spojenie nasávacích hadíc max. rozmerov 50 x
50 cm hrúbky 10 mm a ochrana ostrých hrán na nádrži s vodou.
Plošina pre motorovú striekačku a náradie má rozmery 2 m x 2 m a výšku 10 cm ± 5 mm.
Môže byť zhotovená z dreva alebo iného vhodného materiálu.
Nádrž na vodu má tvar kvádra s výškou steny 0,8 m od povrchu dráhy. Objem nádrže je
minimálne 0,8 m3 . Nádrž môže byť zhotovená z ľubovoľného materiálu.
1 ks pretlakový ventil B (priemer vstupu a výstupu 75 mm), nastavený na maximálny tlak 0,8
MPa pre všetky kategórie. Pretlakový ventil je jednotný, zabezpečený organizátorom súťaže.
Stravovanie: Zabezpečuje ÚzO DPO SR v spolupráci s OcÚ a DHZ, ktoré organizujú tieto
súťaže. Pre 9 členov HD.


Štartovné: - 5 EUR za každé HD
Pri nenahlásení v termíne nebude HD zabezpečená strava.
V prípade záväzného prihlásenia a neúčasti na súťaži je DHZ povinný stravu zaplatiť.
Na územné a obvodové súťaže zabezpečí usporiadateľ el. časomieru.
Súčasťou organizačného zabezpečenia je prihláška, ktorú vyplnenú a opečiatkovanú odovzdáte
pri prezentácii v mieste konania súťaže.
Na súťažiach organizovaných ÚzO DPO sú účastníci poistení na základe poistnej zmluvy
uzatvorenej DPO SR.
Požičanie súťažiaceho nahlásiť pred zahájením súťaže, požičať si môžete 1 súťažiaceho
zo svojho okrsku. Pri nenahlásení je HD diskvalifikované.
HD, ktoré potrebujú odísť zo súťaže skôr /prípadne niektorý člen HD/, nahlásiť
5 dní pred konaním súťaže /do stredy / na ÚzO DPO SR.

Bližšie informácie:
ÚzO DPO SR Prešov, Hviezdoslavova 22, číslo telefónu 0918 790 369, e-mail: ovpresov@dposr.sk


Ženy

Názov tímu Celkovo
Sedlice -
Víťaz -
Chminianská Nová Ves -

Muži

Názov tímu Celkovo
Žipov -
Fričovce -
Lipovce -
Ovčie -
Široké -
Sedlice -
Víťaz -
Miklušovce -
Hendrichovce -
Názov tímu Celkovo
Žipov (Muži) -
Fričovce (Muži) -
Lipovce (Muži) -
Sedlice (Ženy) -
Víťaz (Ženy) -
Chminianská Nová Ves (Ženy) -
Ovčie (Muži) -
Široké (Muži) -
Sedlice (Muži) -
Víťaz (Muži) -
Miklušovce (Muži) -
Hendrichovce (Muži) -