Raslavický Nočný Železný Hasič

07.06.2024 21:30 - Amfiteáter Raslavice

Kategórie tímov
Muži,Muži nad 35 rokov,Ženy (do 33 rokov),Muži - dobrovoľník

Spôsob súťaže
Železný hasič: 1 pokus

Začiatok registrácie
21.05.2024 23:00

Koniec registrácie
07.06.2024 10:00

Maximálny počet tímov
30

Verejná registrácia
Áno

Registrácia stravy
Nie

RASLAVICKÝ NOČNÝ ŽELEZNÝ HASIČ

Deň: 7.6.2024

Miesto : Prírodný Amfiteáter Čas štartu 21:30

Štartovné: 15eur ( v štartovnom je zahrnuté strava pitný režim plus účastnícka medaila pre každého súťažiaceho )

Prezentácia súťažiacich od 19:00 do 20:00
Prejdenie si trate a vysv...etlenie o 20:15
Slávnostný nastúp o 21:00

Prihláška a štartovné: Online

- Štartovné v deň pretekov uhradené v hotovosti na mieste je vo výške 15 €.
- V prípade neúčasti sa štartovné nevracia.

Súťažné kategórie:
Súťaž je rozdelená do kategórie žien a kategórie mužov nasledovne:
- ženy do 33 rokov,

- muži do 35 rokov,
- muži nad 35 rokov.
- muži Raslavice


Organizácia súťaže:
- Súťaže sa môžu zúčastniť členovia dobrovoľných zborov, ale aj bežný ľudia
- Súťažiaci sú zaradený do kategórie podľa dovŕšeného veku v kalendárnom roku.
- Spodná veková hranica súťažiaceho je 16 rokov, pričom súťažiaci od 16 do 18 rokov musí mať súhlas rodiča a prísť v sprievode rodiča.
- Pokiaľ sú v kategórii menej ako 3 súťažiaci, zlučujú sa s najbližšou mladšou kategóriou.
- Každý súťažiaci musí poznať obsah propozícií súťaže. Musí sa riadiť ich obsahom ako aj pokynmi členov vedenia súťaže.
- Každý súťažiaci súťaží ako jednotlivec, bez pomoci druhej osoby (súťažiaci môže mať na trati jedného trénera, ktorý môže súťažiaceho navigovať po trati, ale nesmie súťažiacemu fyzicky pomáhať).
- Každý súťažiaci plní disciplíny na vlastné riziko, čo potvrdí v prihláške, ktorú vyplní pri registrácii.
- Celkový počet účastníkov v súťaži je limitovaný, aby nedošlo k zbytočnému predlžovaniu súťaže, keďže sa koná cez noc.
- Organizátor súťaže má právo nevpustiť na štart súťažiacich, ktorí sú zjavne pod vplyvom alkoholu a iných omamných látok.
- 3min. pred štartom musí byť pretekár ustrojený na štarte, kde sa vykoná kontrola výstroja. Organizátor súťaže má právo nevpustiť na trať súťažiaceho v nevhodnom, poškodenom, zdraviu a životu nebezpečnom výstroji.
- Meranie času je zabezpečené elektronickou časomierou + stopkami (pre kontrolu).
- Organizátor súťaže si vyhradzuje právo na zmenu disciplín a ich poradia.Podmienky účasti: Súťaže sa môžu zúčastniť členovia DHZ,kategórií Železný hasič – civil .Všetci súťažiaci musia byť fyzicky, ale aj zdravotne spôsobilý. Súťažiaci pri registrácií podpisuje prehlásenie o zdravotnej spôsobilosti. Súťažiaci mladší ako 18 rokov môžu štartovať iba ak odovzdá podpísaný formulár „súhlas rodiča“ pri registrácií.
Každý účastník štartuje na vlastné nebezpečenstvo a zodpovedá si za úrazy vzniknuté počas súťaže!

Po celú dobu plnenia disciplín nesmie súťažiaci žiadnu súčasť výstroja zobliecť, rozopnúť, alebo inak upravovať, s výnimkou nevoľnosti alebo zdravotnej indispozície.

Oblečenie a vybavenie súťažiaceho:

- ženy – Ľahký zásahový komplet, zásahová obuv(prípadne pevná obuv), ľubovoľné ochranné rukavice, Ľahká zásahová prilba, Čelovka, alebo zásahové svetlo na Prilbe

- muži – Ľahký zásahový komplet, zásahové rukavice, zásahová obuv, Ľahká zásahová prilba, čelovka alebo zásahové svetlo na Prilbe

Dýchací prístroj ako záťaž zabezpečuje organizátor pre všetky kategórie

1 úsek :
Súťažiaci vybehne od štartovej čiary, pri dverách budovy budú 2 kanistre o objeme 20L,pre ženy budú pripravene 2 kanistre o objeme 5L. Prejde po vyznačenej trase a vráti kanistre na to isté miesto odkiaľ ich vzal.

2 úsek:
- Súťažiaci vezme bremeno (hadica zviazaná do harmoniky) a prenesie ho tunelom na vyhradené miesto.

3. úsek:
Na tomto úseku preskočí 60cm prekážku a prejde po lavičke.

4. úsek:
Súťažiaci pribehne k základni, kde bude postavená PS12, 2x hadica B75, 4x hadica C42, rozdeľovač a 2 prúdnice. Všetko pozapája správne podľa hasičského útoku.

5. úsek:
Súťažiaci pribehne k prekážkovej dráhe , ktorá bude skladaná z častí 3x podlez 3x preskoč.

6. úsek:
Súťažiaci pribehne k rozvinutej hadici B75. Zmotá ju a odloží do pripravenej debny.

7. Úsek :
Súťažiaci prejde opičou drahou vytvorenou z pneumatík. Pričom bude musieť do každej pneumatiky vkročiť, vynechaná pneumatika bude ohodnotená 5 trestnými sekundami.

8 úsek :
HUMMER BOX. Súťažiaci uchopí pripravené kladivo a vo vymedzenom priestore (medzi dvoma železnými bodmi, ktoré sú od sebe na výšku vzdialené 1 m) s ním udiera 20 x hore a 20x dole, ženy udierajú 15x hore 15x dole. Počet úderov počíta rozhodca určený na túto disciplínu. Potom, čo súťažiaci úlohu splní, dostane od rozhodcu pokyn k pokračovaniu súťaže (poklepe mu na rameno, prípadne prilbu). Kladivo odloží na vyznačené miesto. Po tejto disciplíne už beží do cieľa, kde zhodí pripravený spínač, ktorý zastaví časomieru.

Vysvetlenie k trestným bodom:

úsek 1: pri nesprávne prejdení dráhy a nepoložení záťaže na vyznačené miesto +5 s
úsek 2: pri nesplnení disciplíny a nesprávnom položení +5 s
úsek 3: pri nepreskočení prekážky +5 s
úsek 4 : pri nesprávnom zapojení +5 s
úsek 5 : pri každej zhodenej prekážke +5 s
úsek 6: pri nesprávne uloženej hadici v debni +5 s
úsek 7: pri vynechaní pneumatiky +5 s
úsek 8: pri nedokončení HUMMER BOXU +5 s, nesprávne uloženom kladive +5 s


Muži

Celkovo
Marek Kuchta
-
-
Dominik Majirský
-
-
Daniel Kollárčik
-
-
Daniel Marcinko
-
-
Ľuboš Grega
-
-
Adam Kučinsky
-
-
-
-
FIlip Madžo
-
-
Cyril Potocký
-
-
Matúš Blaško
-
-
Lukáš Vilček
-
-
Matej Semančík
-
-
Marek Burda
-
-
Maroš Kočerha
-
-
Samuel Grega
-
-
Jakub Sabo
-
-
Richard janič
-
-

Ženy (do 33 rokov)

Celkovo
Anna Pustá
-
-
Ľubica Potocká
-
-
Cecília Sabolová
-
-
Miroslava Vargová
-
-
Mária Ličáková
-
-

Muži nad 35 rokov

Celkovo
Peter Džalaj
-
-
Juraj Štefánik
-
-
Ondrej Koločík
-
-
Celkovo
Marek Kuchta
-
-
-
-
-
-
Daniel Marcinko
-
-
Ľuboš Grega
-
-
Adam Kučinsky
-
-
Anna Pustá
-
-
FIlip Madžo
-
-
Peter Džalaj
-
-
Cyril Potocký
-
-
Matúš Blaško
-
-
Lukáš Vilček
-
-
Matej Semančík
-
-
Marek Burda
-
-
Maroš Kočerha
-
-
Juraj Štefánik
-
-
Samuel Grega
-
-
Ľubica Potocká
-
-
Jakub Sabo
-
-
Richard janič
-
-
Ondrej Koločík
-
-
Cecília Sabolová
-
-
Miroslava Vargová
-
-
Mária Ličáková
-
-

Tipy

Chcete na svoju súťaž štartovku? Tak neváhajte. Vytvorenie súťaže máte na dosah a budete mať aj vy o starosť menej pri organizovaní vašej súťaže. Odporúčame vyplniť formulár aspoň týždeň pred plánovaným spustením, aby bol čas ju pripraviť.

Facebook